Paradoilia

Paradoilia, graphite, watercolour and pyrography on paper, 36cm x 26cm, 2019

Paradoilia, graphite, watercolour and pyrography on paper, 36cm x 26cm, 2019